Banner with composite photos of Tiriodh

Sgrùd an Stòr-Fiosrachaidh

Sgrùd:    

Prìomh-Fhaclan: Tha

Cànan: Sam Bith Gàidhlig Beurla

Seorsa Chuspairean:

Cia mheud sreath: